ابزار های هیدرولیكی

0901d19680868cc2-OK-Coupling_tcm_12-470463

كوپلینگ های OK

0901d19680154400-OIL0120V_NG-HMVE-1x1_tcm_12-33747

مهره هیدرولیكی

0901d196801543fb-OIL0113V_NG-1x1_tcm_12-33742

Hydraulic pump(پمپ هیدرولیكی)

0901d19680922acd-OIL0147V3_NG-PGauges-1x1_tcm_12-499321

گیج فشار

0901d196801543f5-OIL0100V_NG-729101-1x1_tcm_12-263890

تزریق كننده روغن

0901d196801543f7-OIL0108V_NG-MFluid-1x1_tcm_12-33738

مایع مناسب نصب و جداسازی

ابزار های مکانیکی

0901d196809267b0-MEC0045-6V_NG-TMHS-1x1_tcm_12-499901

Advanced hydraulic spindles

اسپیندل هیدرولیک پیشرفته

TMHS 75 and TMHS 100

0901d19680924cf8-PUL0105V_NG-TMMASET-16x9_tcm_12-499336

Hydraulic jaw puller sets EasyPull

مجموعه کشنده فک هیدرولیک EasyPull

TMMA . . . / SET    SERIES

0901d196801544a9-MEC0030V_NG-HN-1x1_tcm_12-33771

Hook SPANNERS

آچارهای قلابی

HN … SERIES

0901d196801544aa-MEC0031V_NG-HNSNL-1x1_tcm_12-33772

Hook spanners for SNL housings

آچار های قلابی برای هوزینگ SNL

HN … / SNL SERIES

0901d196801544ab-MEC0032V_NG-HNA-1x1_tcm_12-33773 (1)

Adjustable hook spanners

آچارهای قلابی قابل تنظیم

HNA SERIES

0901d19680919046-FIT0009V2_NG-TMFN-BgWhite-1x1_tcm_12-497893

Impact spanners

آچارهای ضربه ای

TMFN

0901d19680154496-FIT0008V_NG-TMFS-1x1_tcm_12-33757

Axial lock nut sockets

سوکت های مهره قفل  كن محوری

TMFS SERIES

0901d196801544d0-PUL0018V_NG_TMHP-1x1_tcm_12-33811

Hydraulically-assisted heavy duty jaw pullers

کشنده های فک سنگین به کمک هیدرولیک

TMHP SERIES

0901d1968015449c-MEC0017V_NG-TMMS-1x1_tcm_12-33763

Tri-section pulling plate

صفحه کشش سه بخشی

TMMS SERIES

0901d1968092591d-MEC0023-25V_NG-TMMK-1x1_tcm_12-499709

Combi kits

کیت های کمبی

TMMK series

0901d196809265ab-PUL0074-76_NG-TMMRF-1x1_tcm_12-499863

Reversible jaw pullers

کشنده های فک برگشت پذیر

TMMR ….

0901d196801544b9-MEC0050V_NG-TMMA-1x1_tcm_12-33788

Hydraulic jaw pullers EasyPull & Mechanical jaw pullers EasyPull

 كشنده های فك هیدرولیكی و مكانیكی EASYPULL

TMMA SERIES

0901d1968015898b-MEC0023V2_NG-TMFT-1x1_tcm_12-36255

Bearing fitting tools

ابزار های تثبیت كردن بیرینگ

TMFT

0901d196801544a4-MEC0025V_NG-TMMD-1x1_tcm_12-33766

Deep groove ball bearing puller kit

كیت كشنده بیرینگ های شیار عمیق

 TMMD

0901d196801544cf-PUL0015V_NG-TMMPHD-1x1_tcm_12-33810

Heavy duty jaw pullers  &  Standard jaw pullers

كشنده های فكی سنگین و كشنده های فكی استاندارد

TMMP SERIES

0901d19680154498-FIT0016V_NG-TMHN-1x1_tcm_12-33759

Lock nut spanners

آچار مهره قفل كن

TMHN 7

0901d196801544b2-MEC0040V_NG-TMBS-1x1_tcm_12-33780

Strong back pullers

كشنده های پشت قوی

TMBS SERIES

0901d1968091e644-PUL0103-4V_NG-TMIP-C-1x1_tcm_12-498700

Internal bearing puller kits

کیت های کشنده بیرینگ داخلی

TMIS

گرمكن های بیرینگ برای نصب و جداسازی
0901d196801541e7-HEA0066V_NG-TIH100-1x1_tcm_12-33041

گرمكن القایی

TIH … SERIES

گرمکن

Aluminium heating rings

حلقه های حرارتی آلومینیومی

 TMBR … SERIES

0901d196801541c0-HEA0025V_NG-EAZ-1x1_tcm_12-33033

Adjustable induction heaters

گرمكن القایی قابل تنظیم

EAZ … SERIES

0901d196801541bd-HEA0022V_NG-729659-1x1_tcm_12-33030

Electric hot plate

صفحه داغ الكتریكی

۷۲۹۶۵۹ C

0901d19680941fd8-HEA0135_NG-TWIM15-1x1_tcm_12-506340

Portable induction heater

گرمكن القایی قابل حمل

TWIM SERIES

ابزار های تراز سازی
0901d1968092b9a7-INS0628V3_NG-TKSA71-1x1_tcm_12-500463

ابزار تراز شفت

TKSA  سری 

0901d196802ce5b7-INS0417V_NG_tcm_12-140780

ابزار تراز تسمه

TKBA 10 َand TKBA 2َ۰َ

0901d196802ce5b6-INS0416V_NG-TKBA40-1x1_tcm_12-140758

ابزار تراز تسمه

TKBA 40

فهرست