محصولات حرکت خطی

حرکت خطی

لینیر گاید

حرکت خطی

بال اسپلاین

حرکت خطی

بال اسكرو

حرکت خطی

لینیر بوشینگ

حرکت خطی

ساير ريل ها و يونيت هاي حركت خطي ( اكتواتور ريل حركتي – ريل لغزشي دقيق شامل ريل و يونيت لغزشي دقيق داراي چرخ اسكيتي – ريل لغزشي- مجموعه لغزشي شامل ريل و يونيت پرسي لغزشي – ريل غلطكي عرضي – يونيت ريل غلطكي عرضي – يونيت كشويي (لغزشي) ساچمه اي – ريل خطي لغزشي دقيق شامل ريل و يونيت لغزشي دقيق – يونيت لغزشي دقيق – ريل غلطكي صاف – ريل غلطكي حركتي – دنده شانه اي و … )

حرکت خطی

سایر محصولات حركت خطی (انواع ریل خطي – انواع بلوك (واگن) – شفت ساده/اسكرو / اسپیلاین – بال بوشینگ – مهره بال اسكرو – مهره بال اسپیلاین – مهره لید اسكرو – هاب اسپیلاین – ساپورت بال اسكرو به صورت ساده و معلق – ساپورت شفت به صورت ایستاده و فلنجی – ساپورت لید اسكرو به صورت ایستاده و فلنجی –ساپورت شفت ریلی – یاتاقان مهره بال اسكرو – یاتاقان مهره لید اسكرو – مهره قفل كن – كوپلینگ و … )

فهرست